Zasady programu

ZASADY KONKURSU STYPENDIALNEGO

„Przekaż dalej”

2017/2018
Ełk i Warszawa

 

KRÓTKO O PROGRAMIE

Program stypendialny „Przekaż Dalej” jest odpowiedzią na zgłoszone rekomendacje przez młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, które zostały zebrane podczas 4 spotkań w roku 2011. To młodzież wskazała nam najważniejsze kryteria oraz napisała filozofię działania. W roku 2015/2016 przetestowaliśmy program w praktyce i dziś realizowany jest w dwóch miastach Ełku i Warszawie. 

CEL PROGRAMU

Celem programu jest rozwój pasji młodzieży poprzez wspieranie konkretnych osób, które na zasadzie wzajemności przekażą swoją wiedzę, umiejętności i czas by zarazić swoją pasją innych.

JAKICH STYPENDYSTÓW SZUKAMY?

Program skierowany jest do osób młodych, odważnych i ambitnych, które chcą rozwijać swoją pasję oraz deklarują chęć przekazywania jej innym. Kandydat powinien znać odpowiedź na pytania: czego chce, jakie stawia sobie cele, jakiej konkretnej pomocy potrzebuje w ich osiągnięciu. Do programu zapraszamy zarówno gimnazjalistów, licelistów, studentów i absowentów. 

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA STYPENDYSTÓW

Program stypendialny opiera się nie tylko na pomocy finansowej dla stypendystów, ale również tworzeniu przestrzeni do spotkań z innymi pasjonatami, tutorami oraz darczyńcami w Klubie Stypendysty. Dodatkowo każdy stypendysta zostanie objęty coachingiem/tutoringiem oraz pomocą w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kontaktów, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

JAK ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ?

Aby zostać stypendystą należy:

1. Przygotować materiał multimedialny pokazujący Ciebie oraz Twoją pasję. Materiał może zostać zrealizowany np. jako film, prezentacja, fotocast. Maksymalna długość materiału nie powinien przekraczać 2 minut.

A. W materiale powinny zleźć się odpowiedzi na pytania:

- Czego chcesz?

- Jakie stawiasz sobie cele?

- Co przez czas stypendiów będziesz robił/a? Do czego będziesz dążył/a i w jaki sposób?

- Jakiej konkretnej pomocy potrzebujesz w ich osiągnięciu?

- Jak masz zamiar przekazać dalej, innym członkom społeczności swoją pasję (np. prowadzić warsztaty, realizować koncerty, wystawy, zapraszać innych do swojej pasji itd.)

WAŻNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Wszystkie materiały użyte do stworzenia materiałów (zdjęcia, filmy, muzyka) powinna stanowić własność autora lub być na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Muzykę do filmu możesz np. pobrać z serwisów internetowych udostępniających taką muzykę lub poprosić o zgodę na wykorzystanie muzyki, któregoś z lokalnych artystów. Materiał należy przekazać poprzez link do ogólnodostępnego serwisu internetowego umożliwiającego publikację materiałów (youtube, vimeo itp.). Materiał powinienem być możliwie najwyższej jakości (rozdzielczość, dźwięk, jakość zdjęć). Nie przyjmujemy materiałów na nośnikach pamięci lub przekazanych jako złącznik e-mail.

- Prosimy o pozostawienie projektu składanego materiału, kopii materiałów źródłowych (zdjęć, filmów, muzyki) w niezmamionej formie. Może być to bardzo przydatne zarówno dla nas jak i dla Ciebie.

 

B. Wypełnić ankietę aplikacyjną i przekazać materiały kliknij TUTAJ (UDOSTĘPNIAJĄC MATERIAŁ PROSIMY BYŚ ZROBIŁ/A TO W SPOSÓB TAKI BY BYŁO TO NIEPUBLICZNE)

 

JAK I CO BĘDZIE OCENIANE:

Aplikacje filmowe oraz ankieta zostaną przekazane do oceny niezależnej komisji w skład, której będą wchodzić wszyscy darczyńcy programu stypendialnego. Przekazanie materiałów odbędzie się za pomocą e-mail. Ocena będzie dokonywana w formie internetowej ankiety w skali od 1-5 wg następujących kryteriów:

- ocena realność stawianych celów,

- ocena realności potrzeb wskazanych w aplikacji,

- ocena zaproponowanych działań mających na celu w przekazywanie dalej pasji (realność, zaangażowanie, sposób, atrakcyjność dla społeczności zaproponowanych działań),

- ocena zaproponowanych działań mających wpływ na rozwój programu,

- ogólna ocena aplikacji (jakość, pomysł, forma aplikacji).

Maksymalnie każdy aplikujący może uzyskać 25 pkt. Na podstawie ocen zostanie stworzona lista rankingowa kandydatów. Stypendia będą przydzielane do wyczerpania środków. Decyzja komisji jest ostateczna.

Wyniki ogłoszone zostaną opublikowane na stronie przekazdalej.org.pl

UWAGA:  W wyjątkowych sytuacjach aplikacja może nie zostać przekazana do oceny komisji. Do takich sytuacji zaliczamy w szczególności: aplikacje o niskiej jakości oraz odnoszące się do działalności politycznej, religijnej oraz zawierające jakiekolwiek informacje, które można zaliczyć do szeroko rozumianej mowy nienawiści. Każdorazowo realizatorzy programu podadzą przyczynę odrzucenia aplikacji. 

HARMONOGRAM PROGRAMU EŁK
(uwaga harmonogram może ulec zmianie)

- 23 listopad 2017 – uruchomienie przyjęć zgłoszeń programu

- 20 styczeń 2018 godz. 23:59 –  termin złożenia aplikacji do Programu w Ełku

- luty 2018 – połowalutego - ocena aplikacji przez komisjię

- marzec 2018 – ogłoszenie wyników podczas uroczystości wręczenia stypendiów

- marzec - wrzesień 2018 - realizacja stypendiów oraz wsparcie w osiąganiu celów

- wrzesień - październik 2018 - złożenie rozliczeń przez stypendystów/podsumowanie osiągnięć stypendysty

HARMONOGRAM PROGRAMU Warszawa
(uwaga harmonogram może ulec zmianie)

- marzec 2018 – uruchomienie przyjęć zgłoszeń programu

- 30 kwiecień 2018 godz. 23:59 - termin złożenia aplikacji do Programu w Warszawie

- maj 2018 – ocena aplikacji przez komisjię

- maj 2018 – ogłoszenie wyników podczas uroczystości wręczenia stypendiów

- czerwiec - grudzień 2018 - realizacja stypendiów oraz wsparcie w osiąganiu celów

- grudzień 2018 - złożenie rozliczeń przez stypendystów/podsumowanie osiągnięć stypendysty.

DODATKOWE INFORMACJE:

Nadesłanie aplikacji na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem:

- posiadania praw autorskich i do nadesłanych prac, w tym do wykorzystanych zdjęć, muzyki itp.,

- posiadania zgody osób pojawiających się w pracy konkursowej na wykorzystywanie ich wizerunku w celach związanych z niniejszym konkursem,

- uznaniem niniejszych zasad,

- wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu i ich przetwarzanie w celach związanych z niniejszym konkursem przez organizatora,

- złożenie aplikacji jest jednoczesnym przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatora, organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania nadesłanych prac bądź ich fragmentów w materiałach promocyjnych tzn.: na stronach internetowych i portalach społecznościowych, w filmach promocyjnych i publikacjach dotyczących programu, na łamach gazet, prezentowania w radio, TV oraz na ewentualnych wystawach pokonkursowych,

- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad. Informacje o zmianach będą podawane do wiadomości uczestników konkursu za pośrednictwem strony internetowej Programu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI CZYLI ZANIM ZADASZ PYTANIE:

- Czy regulamin konkursu jest taki sam dla każdego z miast? Tak regulamin konkursu jest tożsamy.

- W jakim wieku osoby mogą starać się o stypendium? Nie określamy ram wiekowych z powodu różnorodności potrzeb i sytuacji potencjalnych stypendystów. Dlatego też osobą młodą może być zarówno osoba w wieku 16 lat jak i 26 lat.

- O jaką kwotę stypendium mogę się ubiegać. Nie określamy maksymalnej kwoty stypendium niemniej jednak środki finansowe jakie chcielibyśmy przekazać na stypendium nie powinny przekraczać 2000,00 zł. Wsparcie może być udzielone w formie pieniężnej, rzeczowej, lub świadczenia usług np. zorganizowania nieodpłatnych wskazanych w aplikacji usług np: szkoleń, warsztatów, kursów, sprzętu, sal itd.

- W jaki sposób zostanie przekazane stypendium? Stypendium przekazane będzie na konto bankowe na podstawie umowy, która zostanie zawarta pomiędzy stypendystą (oraz opcjonalnie opiekunem prawnym w przypadku osób niepełnoletnich), a organizatorem. Umowa będzie również zawierać zobowiązania stypendysty oraz organizatora.

- Czy otrzymam stypendium w miesięcznie czy jednorazowo. W zależności od potrzeb stypendium będzie wypłacane miesięcznie, jednorazowo bądź w transzach w zależności od charakteru potrzeb zgłoszonych w aplikacji.

- Czy jest możliwość przeznaczyć środki na inne rzeczy niż wskazano w aplikacji. Tak. O ile są związane bezpośrednio z realizacją celów stypendysty. O takiej sytuacji powinien być poinformowany tutor/coach i wyrazić na nią zgodę.

- W jaki sposób mam się rozliczyć z pieniędzy jakie uzyskam ze stypendium? Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie filmu min. 2-5 minutowego pokazującego rozwój Twojej pasji, osiągniętych sukcesów oraz efektów jakie udało się osiągnąć w przekazywaniu Twojej pasji. W przypadku gdy organizator będzie miał uzasadnione wątpliwości co właściwego wykorzystania środków ze stypendium może wystąpić z prośbą o wyjaśnienia. W skrajnym przypadku organizator może odstąpić od umowy.

- Jeśli nie osiągnę celów jakie zakładałem, czy będę musiał oddać stypendium? Jeśli Twoje cele były ambitne i włożyłeś w ich osiągnięcie wiele wysiłku, nie będziesz zwracał środków np. uzyskanie mistrzostwa Polski jest celem ambitnym i pomimo wielkiego zaangażowania może się nie udać. W takim przypadku jest to dla nas zrozumiałe.

- Czy jeśli nie uczestniczyłem w warsztatach to nie mogę wziąć udziału w konkursie? Warsztaty mają Ci pomóc w aplikacji, nie są jednak konieczne by móc starać się o stypendium.

- Czy mogę złożyć aplikację wspólnie z inną osobą, z którą współpracuję? Tak. Jeśli wspólnie z kimś realizujesz swoją pasję i macie współny pomysł - my nie widzimy przeszkód. Chcemy wspierać współpracę, a nie konkurencję. Decyzję pozostawiamy dla was.

KONTAKT:

Prosimy: Zanim zadzwonisz, napisz maila, zanim napiszesz przeczytaj zasady konkursu.

EŁK: stypednia(at)przekazdalej.org.pl
telefon: Karol Paszkowski – 792 014 560

WARSZAWA: biuro(at)okno.edu.pl
telefon: Marta Hendzel - 607 849 817

Partnerzy

  • Slider 26
  • Slider 29
  • Slider 65

Darczyńcy

  • Slider 69
  • Slider 71
  • Slider 70
  • Slider 72
  • Slider 73
  • Slider 74
  • Slider 75
  • Slider 76
  • Slider 77
  • Slider 78
  • Slider 79
  • Slider 54
  • Slider 80
  • Slider 81
  • Slider 82
  • Slider 45
  • Slider 35
  • Slider 47
  • Slider 53
  • Slider 44
  • Slider 48
  • Slider 43
  • Slider 55

Wspierają nas

  • Slider 64
  • Slider 67
  • Slider 83
  • Slider 84
  • Slider 17